Vítáme Vás na naší webové prezentaci.

Naše společnost je na trhu již 9 let. Zabýváme se stavební činností a obchodem se stavebním materiálem. Ve stavební činnosti se specializujeme na výstavbu a projektování dřevostaveb. Provádíme také rekonstrukce domů a bytů. Provozujeme vlastní prodejnu s maloobchodním i velkoobchodním prodejem stavebního materiálu, nářadí a vybavení pro interiér.  

 

Informační povinnost prodávajícího pro spotřebitele

 a) spotřebitelem se rozumí osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání

 b) Uplatnit právo z vadného plnění lze v provozovně RAZKA stav s.r.o. T.G. Masaryka 788, tel. 374 722 481, email: obchod@razka-stav.cz lhůta pro vyřízení reklamace se řídí zákonem

 c) V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát,

Śtěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,

Telefon: +420 296 366 360
Fax: +420 296 366 236
Web: http://www.coi.cz
IS DS: x7cab34 

 

EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. 
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 

 

GDPR

INFORMAČNÍ DOLOŽKA o zpracování osobních údajů
dle nařízení EU 2016/679

1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1.1. Firma RAZKA stav s.r.o., ., se sídlem T.G. Masaryka 788, Tachov 347 01, IČO: 28 03 96 37, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 22353, kontaktní e-mail info@razka-stav.cz (dále jen Správce) zpracovává Vaše osobní údaje, nutné pro řádný výkon své činnosti (dále také jako „Osobní údaje").
1.2. Vaše Osobní údaje Správce zpracovává pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:
1.2.1. plnění smlouvy
1.2.2. zpracování cenové nabídky
1.2.3. zpracování průkazu energetické náročnosti budov
1.2.4. zpracování projektové dokumentace
1.3. Osobní údaje budou Správcem poskytnuty těmto třetím osobám:
1.3.1. externí účetní firmě UDAS Financial Service, s.r.o., Oldřichovská 1437, 347 01 Tachov;
1.3.2. subdodavatelským firmám (vždy půjde jen o konkrétního dodavatele konkrétní služby)
1.3.3. osobám poskytujícím Správci serverové, webové, cloudové nebo IT služby
1.3.4. příslušným orgánům státní správy a správcům inženýrských sítí (projektování)
1.4. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.
1.5. Osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu trvání Smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností Správce, podle platných právních předpisů nejdéle však 10 let od jejího ukončení.
1.6. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:
1.6.1. PRÁVO NA PŘÍSTUP k Osobním údajům u Správce, což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení Správce, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Správce požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
1.6.2. PRÁVO NA OPRAVU Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat Správce o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
1.6.3. PRÁVO NA VÝMAZ Osobních údajů, což znamená, že Správce musí vymazat Vaše Osobní údaje pokud (I) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (II) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování, (III) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (IV) zpracování je protiprávní nebo (V) to ukládá zákonná povinnost.
1.6.4. PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud (I) popíráte přesnost Osobních údajů, (II) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (III) Správce již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (IV) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování dle čl. 1.7.6. Správce může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
1.6.5. PRÁVO NA PŘENOSITELNOST údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Osobní údaje, které jste poskytl Správci se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby Správce tyto údaje předal jinému správci.
1.6.6. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že můžete u Správce či DPO podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že Správce Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.
1.7. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u správce buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na info@razka-stav.cz
1.8. Dále máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.
1.9. Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy.
1.10. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.
1.11. V případě, že bude Správce užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této informační doložce, neprodleně poskytne Zájemci informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této doložc

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
uživatelů webových stránek wwww.razkastav.cz

Společnost RAZKA stav s.r.o., se sídlem Masarykova 788, Tachov, 347 01, IČO: 28 03 96 37, DIČ: CZ 280 39 637, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 22353 (dále také „My"), jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.razkastav.cz informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.
Dále v textu se dozvíte zejména:
1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese info@razka-stav.cz .

Zpracování osobních údajů dětí
Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

Rozsah zpracování osobních údajů
Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:
a) Vaše jméno a příjmení,
b) obchodní firma,
c) adresa nebo sídlo společnosti,
d) identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
e) telefonní číslo
f) e-mailová adresa
Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, takže se k nám dostanou jenom ty Vaše osobní údaje, které nám výslovně sdělíte.

Účel zpracování
Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění smlouvy. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.
Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.
Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí info@razka-stav.cz , ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup
Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat my. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:
1.1.1. externí účetní
1.1.2. zpracovatelům, kteří poskytují Správci serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery;

Doba zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů
Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
a) právo na přístup k osobním údajům;
b) právo na opravu;
c) právo na výmaz („právo být zapomenut");
d) právo na omezení zpracování údajů;
e) právo vznést námitku proti zpracování; a
f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.
Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.
Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na info@razka-stav.cz
Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.
Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.

 

  • GSERVIS

  • SOLODOOR

  • RAZKA

  • Dr. Popov

  • Tachov.cz

  • TaNET